21ஆம் நூற்றாண்டுக் கற்றல்

இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணி வழிகாட்டி படிவம் 1 படிவம் 2 படிவம் 3

 

 

புகுமுக வகுப்பு   படிவம் 2
தமிழ்மொழித் தர மற்றும் மதிப்பீட்டு ஆவணம் தமிழ்மொழித் தர மற்றும் மதிப்பீட்டு ஆவணம்
கற்றல் கற்பித்தல் தொகுதிகள் கற்றல் கற்பித்தல் தொகுதிகள்
கேட்டல், பேச்சு கேட்டல், பேச்சு
வாசிப்பு வாசிப்பு
எழுத்து எழுத்து
செய்யுள் - மொழியணிகள் செய்யுள் - மொழியணிகள்
இலக்கணம் இலக்கணம்
கற்பித்தல் வழிகாட்டி கற்பித்தல் வழிகாட்டி
கற்றல் வழிகாட்டி கற்றல் வழிகாட்டி
இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணி வழிகாட்டி இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணி வழிகாட்டி
படிவம் 1 படிவம் 3
தமிழ்மொழித் தர மற்றும் மதிப்பீட்டு ஆவணம் தமிழ்மொழித் தர மற்றும் மதிப்பீட்டு ஆவணம் 
கற்றல் கற்பித்தல் தொகுதிகள் கற்றல் கற்பித்தல் தொகுதிகள்
கேட்டல், பேச்சு கேட்டல், பேச்சு
வாசிப்பு வாசிப்பு
எழுத்து எழுத்து
செய்யுள் - மொழியணிகள் செய்யுள் - மொழியணிகள்
இலக்கணம் இலக்கணம்
கற்பித்தல் வழிகாட்டி கற்பித்தல் வழிகாட்டி
கற்றல் வழிகாட்டி கற்றல் வழிகாட்டி
இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணி வழிகாட்டி இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணி வழிகாட்டி

 

A3 அளவு சுவரொட்டிகள்

 படிவம் 1
 

திருக்குறள்

மூதுரை திருமுறை உவமைத்தொடர்  
             
 படிவம் 2            

 

திருக்குறள்

நாலடியார் நாலாயிரத் திவ்யபிரபந்தம் உவமைத்தொடர்  
             
 படிவம் 3            
 

திருக்குறள்

அறநெறிச்சாரம் திருவருட்பா உவமைத்தொடர்