படிவம் ஐந்துக்கான தேர்வுத் தாள்

SPM தமிழ்தொழி தாள் 2 பகுப்பாய்வு 6354/2

 

 

எஸ்.பி.எம். தேர்வுத் தாள்

தாள் 1

தாள் 2

 

2018

2018

 

2017

2017

 

2016

2016

 

2015

2015

 

2014

2014

 

2013

2013

 

2012

2012

 

நன்றி :

மலேசியத் தேர்வு வாரியம்

 

 

முன்னோட்டத் தேர்வு

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

 

தாள் 1

 

பகாங்

சிலாங்கூர்

கெடா

கோலாலம்பூர்

பினாங்கு

ஜொகூர்

நெகிரி செம்பிலான்

மலாக்கா

 

 

 

 

 

தாள் 2

விடைப்பட்டி

 

 

பகாங் (விடை)

சிலாங்கூர் (விடை)

கெடா (விடை)

கோலாலம்பூர் (விடை)

பினாங்கு (விடை)

ஜொகூர் (விடை)

நெகிரி செம்பிலான் (விடை)

மலாக்கா (விடை)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகாங் மாநிலத் தேர்வுத்தாள்

 

அரையாண்டுத் தேர்வு

முன்னோட்டத் தேர்வு

 

 

 

தாள் 1

விடைப்பட்டி

தாள் 2

விடைப்பட்டி

2018

 

 

 PPT BT T5 K2 2018

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2012